ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာ?/p>

 • ၁။ စစ္မွန္ေသာေ၀ဒပညာမ်ားကုိရွာေဖြစုေဆာင္းရန္၊
      ျဖန္႕ေ၀သင္ၾကားေပးရန္။
 • ၂။  စစ္မွန္ေသာေ၀?ပညာကု?သုေတသနျပ?လုပ?
      ေဖာ္ထုတ္ရန္။
 • ၃။  စစ္မွန္ေသာပည?ျဖင့္လူသားတုိ႕၏ေကာင္းက်ဳိးကု?br>    သယ္ပုိးေဆာင္ရြက?ရန္။

ၿမန္မာႏုိင္င?ေ၀ဒသုေတသ?အဖြဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ာ?/p>

 • ၁။ အေျခခ?က်ေသ?ခုိင္မာေသာက်မ္းရင္?မ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္။
 • ၂။  လက္ရွိျမန္မာျပန္ဆုိထာ?ၿပီးျဖစ္ေသာက်မ္းမ်ားႏွင္?မူရင္းက်မ္းမ်ာ?ကုိတုိက္ဆုိင္ညိွႏႈိင္းေလ့လာရန္။
 • ၃။  ဖလိတႏွင့္သံဟိတဆုိင္ရာအေဟာအစီအစဥ္မ်ားအတြက္အေျခခံလိုရင္းျဖစ္ေသာတြက္ပုိင္းဂဏိတပညာကုိ?br>      ျမန္မာနကၡတက်မ္းမ်ားေလ့လာညိွႏႈိင္းရန္ႏွင့္မွန္ကန္ေသာၿဂိဳလ္စင္ျပကၡဒိန္မ်ားထုတ္ေ၀ရန္။
 • ၄။ ဘာသာမျပန္ဆိုေသးေသာက်မ္းမ်ားျပဳစုေပးရန္။
 • ၅။  အဖြဲ႕မ?ေလ့လာရရွိေသာက်မ္းမ်ားျပဳစုေပးရန္။
 • ၆။  လကၡဏာ၊အဂၢရဟ္၊အင္း၊ယၾတာဓါတ္႐ုိက္ဓါတ္ဆင္၊အတိတ္ေကာက?ျခင္း၊တေဘာင္းယူဆျခင္း၊
       စနည္းနာျခင္း၊အဂၤ၀ိဇာအဆန္းပညာစေသ?ျမန္မာရုိးရာေ႐ွးေဟာင္းပညာရပ္မ်ားကုိသုေတသနျပဳရန္။
 • ၇။  ေ၀ဒမဂၢဇင္??ေ၀ဒစာေစာင္၊ ေ၀ဒျပကၡဒိန္စသည္မ်ားကိုထုတ္ေ၀ရန??
 • ၈။  ေ၀ဒညာျပန္႕ပြားေရးအတြက္သင္တန္းမ်ာ?ဖြင္လွစ္ၿပီးသင္ၾကားျပသေပးရန္။