ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 • ၁။ စစ္မွန္ေသာေ၀ဒပညာမ်ားကုိရွာေဖြစုေဆာင္းရန္၊
      ျဖန္႕ေ၀သင္ၾကားေပးရန္။
 • ၂။  စစ္မွန္ေသာေ၀ဒ ပညာကုိ သုေတသနျပဳ လုပ္
      ေဖာ္ထုတ္ရန္။
 • ၃။  စစ္မွန္ေသာပညာ ျဖင့္လူသားတုိ႕၏ေကာင္းက်ဳိးကုိ
      သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ ရန္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံ ေ၀ဒသုေတသန အဖြဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

 • ၁။ အေျခခံ က်ေသာ ခုိင္မာေသာက်မ္းရင္း မ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္။
 • ၂။  လက္ရွိျမန္မာျပန္ဆုိထား ၿပီးျဖစ္ေသာက်မ္းမ်ားႏွင့္ မူရင္းက်မ္းမ်ား ကုိတုိက္ဆုိင္ညိွႏႈိင္းေလ့လာရန္။
 • ၃။  ဖလိတႏွင့္သံဟိတဆုိင္ရာအေဟာအစီအစဥ္မ်ားအတြက္အေျခခံလိုရင္းျဖစ္ေသာတြက္ပုိင္းဂဏိတပညာကုိံ
       ျမန္မာနကၡတက်မ္းမ်ားေလ့လာညိွႏႈိင္းရန္ႏွင့္မွန္ကန္ေသာၿဂိဳလ္စင္ျပကၡဒိန္မ်ားထုတ္ေ၀ရန္။
 • ၄။ ဘာသာမျပန္ဆိုေသးေသာက်မ္းမ်ားျပဳစုေပးရန္။
 • ၅။  အဖြဲ႕မွ ေလ့လာရရွိေသာက်မ္းမ်ားျပဳစုေပးရန္။
 • ၆။  လကၡဏာ၊အဂၢရဟ္၊အင္း၊ယၾတာဓါတ္႐ုိက္ဓါတ္ဆင္၊အတိတ္ေကာက္ ျခင္း၊တေဘာင္းယူဆျခင္း၊
       စနည္းနာျခင္း၊အဂၤ၀ိဇာအဆန္းပညာစေသာ ျမန္မာရုိးရာေ႐ွးေဟာင္းပညာရပ္မ်ားကုိသုေတသနျပဳရန္။
 • ၇။  ေ၀ဒမဂၢဇင္း ၊ ေ၀ဒစာေစာင္၊ ေ၀ဒျပကၡဒိန္စသည္မ်ားကိုထုတ္ေ၀ရန္ ။
 • ၈။  ေ၀ဒညာျပန္႕ပြားေရးအတြက္သင္တန္းမ်ား ဖြင္လွစ္ၿပီးသင္ၾကားျပသေပးရန္။