၂၀၁၇ခုနွစ္ ကံုရာသီဖြားမ်ားအတြက္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ၁၄ရက္မွမတ္လ၁၃ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 

အေနေအးၿပီး တည္ၿငိမ္သည့္ ပံုစံရွိတတ္ေသာ္လည္း ေျပာစရာရွိလွ်င္ေဟာေဟာ ဒိုင္းဒိုင္း ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာဆိုေလ့ရွိတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအေပၚမေကာင္းစိတ္ မရွိတတ္ပါ။ မွန္ကန္မႈတရားမွ်တမႈအနစ္နာခံမႈျဖင့္သာ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္တတ္ပါသည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

​က်န္း​မာ​ေရး။ ။က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သလိုရွိေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံစိတ္ အလို လိုက္ မိၿပီးအေပ်ာ္အပါး အေသာက္အစားဘက္တြင္ ပါတတ္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အားနည္းလာသလိုရွိတတ္ပါသည္။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အေျပာမေတာ္လွ်င္တစ္ခြန္းဆို သလို စကားတစ္ခြန္း ေၾကာင့္ႀကီးမားေသာ ျပႆနာႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ မွန္တာေျပာသည္ ျဖစ္ေစ၊ မမွန္တာေျပာသည္ျဖစ္ေစအေျပာေကာင္းဘို႔လိုအပ္ပါသည္။ ဘယေဆးႏွင့္ႏုိင္ငံျခားေဆးမ်ိဳးစံုဆက္သြယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔ အက်ိဳးေပးပါသည္။
​ ပ​ညာ​ေရး။ ။ မည္သည့္ပညာေရးတြင္ မဆိုတကယ္ႀကိဳးစားလွ်င္ တကယ္ေအာင္ျမင္တတ္ ပါသည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး

အ​ခ်စ္​ေရး။ ။ခ်စ္ရသူသည္ မိမိအေပၚခ်စ္ေသာ္လည္း သ၀န္တိုတတ္ ေသာ စိတ္ထားရွိေနေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏေျဖရွင္းခ်က္မ်ားေပးေနရတတ္ပါသည္။
​ အိမ္​ေထာင္​ေရး။ ။အိမ္ ေထာင္ျပဳရန္ အနည္းငယ္ခက္ခဲေနလိမ့္မည္။

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

ဝတ္​ဆင္​သံုး​စြဲ​ရန္​အ​ေရာင္ - မီးခိုးေရာင္၊ ခရမ္းျပာ
​ ဝတ္​ဆင္​ရန္​ရ​တ​နာ - ​ နီလာ ေၾကာင္
​ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕ - စေန ၇၊ ၄