၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြက္မိႆရာသီဖြားမ်ား၏ တစ္ႏွစ္စာေပာာစာတမ္း

ဧၿပီလ ၁၄ရက္မွ ေမလ၁၄ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 

စကားေျပာရာတြင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိၿပီး႐ိုးသားစြာေျပာဆိုတတ္မည္။လြတ္လပ္မႈကိုလိုလားတပ္မက္ေနလိမ့္မည္။လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္စိုးရြံ႕စိတ္မထားဘဲလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာသေဘာရွိေနလိမ့္မည္။ဘ၀တက္လမ္းမ်ားကိုရွာေဖြႀကံဆရာတြင္မျဖစ္မေနဇြဲနဘဲႀကီးစြာျဖင့္ရဲစြမ္းသတၱိရွိေနလိမ့္မည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

က်န္း​မာ​ေရး။ ။က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္သင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ရာသီဥတုေၾကာင့္ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာခႏၶာကိုယ္၏သေဘာေၾကာင့္ေရာဂါအနည္းငယ္ျဖစ္တတ္သည္။ အသက္အႏၲရာယ္ေပးသည့္အထိမျဖစ္ႏုိင္ပါ။သာမန္ကုသျခင္းျဖင့္ေပ်ာက္ကင္းတတ္ပါသည္။
ပညာေရး။ ။ယခုႏွစ္တြင္ႀကိဳးႀကိဳးစားစားသင္ယူရာတြင္အခက္အခဲအေႏွာင့္အယွက္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္မႈရလိမ့္မည္။တီထြင္ႀကံဆမႈမ်ားထူးခြၽန္ေနတတ္သည္။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။မိမိ၏ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္အက်ိဳးတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မႈရရွိလိမ့္မည္။ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္စကားေျပာဆိုရမႈမ်ားရွိေနတတ္ပါသည္။ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ား ေရႊလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး

အခ်စ္ေရး။ ။အခ်စ္ေရးကံေကာင္းၿပီး
အိမ္ေထာင္ေရး။ ။အိမ္ေထာင္ဖက္အဆင္ေျပေန လိမ့္မည္။ ​

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

၀တ္ဆင္သံုးစြဲရန္အေရာင္။ ။ၾကက္ေသြးေရာင္၊ ေတာက္ပေသာအေရာင္
​ ၀တ္ဆင္ရန္ရတနာ။ ။ပတၱျမား၊ သႏၲာ
အက်ဳိးေပးေသာေန႔ဂဏန္း။ ။ေသာၾကာေန႔ ၆၊ ၃