၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြက္မကာရရာသီဖြားမ်ားအတြက္

ဇန္န၀ါရီလ၁၅ရက္မွေဖေဖာ္၀ါရီလ၁၃ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္္

 

ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကံဳမ်ားျပားတတ္သည္။ အသိအျမင္ခုိင္မာစြာရွိၿပီး ဘ၀မွာ ေငြေၾကးမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းအတြက္အလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေပးဆပ္၍ အနစ္ နာခံလုပ္ကိုင္ ရတတ္သည္ကမ်ားေနတတ္ပါသည္။ ေခါင္းမာ၍မိမိ၏ယူဆခ်က္ယံုၾကည္ ခ်က္အတုိင္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လိုတတ္သည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

​က်န္း​မာ​ေရး။ ။က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ ဤႏွစ္အတြင္းအမ်ားအားျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္း မြန္ေနတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိ၏ေနထုိင္မႈမွာသင့္မသင့္အသိညဏ္ျဖင့္ ခ်ိန္ဆေလ့ရွိ သျဖင့္ က်န္းမာေရးကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။ ကာလေဒသကို အေျခခံ၍စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိႏွစ္သက္သေဘာက်သည္ျဖစ္ေစ၊ သေဘာမက်သည္ျဖစ္ေစ အက်ိဳးရွိမည္။ အျမတ္အစြန္းရမည္။ ေသခ်ာလွ်င္ ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ သည္။ င႐ုပ္ေကာင္း၊ င႐ုပ္ပြႏွင့္ ၾကက္သြန္၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ား ပြဲ႐ုံလုပ္ငန္းႏွင့္ လကၠားဒိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။
​ ပ​ညာ​ေရး။ ။ သိျမင္တတ္ကြၽမ္းၿပီးသားပညာမ်ားကိုေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမွတ္သား ႏုိင္စြမ္း ရွိေနမည္ သာျဖစ္သည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး

အ​ခ်စ္​ေရး။ ။စိတ္ခံစားမႈႏွလံုးသားေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈမ်ားရွိေနတတ္ေသာ္ လည္း လူခ်င္းအဆင္ေျပမႈသိပ္မရွိတတ္ပါ။
​ အိမ္​ေထာင္​ေရး။ ။အိမ္ေထာင္ေရးသင့္တင့္မႈရွိေနတတ္ပါသည္။

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

ဝတ္​ဆင္​သံုး​စြဲ​ရန္​အ​ေရာင္ - ေရာေထြးေသာအေရာင္
​ ဝတ္​ဆင္​ရန္​ရ​တ​နာ - ​ နီလာ
​ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ၄