ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖြဲ႕

အမွတ္ - ၁၇၁ (ေျမညီထပ္)၊ ၂၈-လမ္း (အထက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း - (-၀၁-၃၇၇၉၈၃)

Email - mastrob@myanmar.com.mm

Website - www.myanmarastro.com

ေ၀ဒပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

လ    ဇာတာအမ်ိဳးမ်ိဳး (ႀတိစကၠ၊ သိရီပတိ - ျပည္တြင္းေမြး၊ျပည္ပေမြး)

လ    ေဟာစာတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (ႏႈတ္ေဟာ အပါအ၀င္)

လ    အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ကေလးအမည္ လုပ္ငန္းအမည္)

လ    ဇာတာတိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္း

လ    မဂၤလာအခါအခ်ိန္အမ်ိဳးမ်ိဳး (လက္ထပ္၊ ေမြးဖြား၊         လုပ္ငန္း သစ္၊ပႏၷက္တင္၊အုတ္ျမစ္စီ)

လ    ေ၀ဒပညာသင္တန္းမ်ား

ပညာဒါန ေစတနာေ၀ဒသင္တန္းမ်ား

တုိင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္ (၁၀) ရက္ သင္တန္း

  • ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၊ ၁၉-၁၂-၂၀၁၃ မွ ၂၈-၁၂-၂၀၁၃ အထိ
  • ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ၊ ၁၈-၁၂-၂၀၁၄ မွ ၂၇-၁၂-၂၀၁၄ အထိ

ရန္ကုန္ ပံုမွန္သင္တန္းမ်ား (၆) လ သင္တန္း

  • ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ၊ ၁၁-၁-၂၀၁၄ မွ ၂၈-၆-၂၀၁၄ အထိ
  • ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ၊ ၅-၇-၂၀၁၄ မွ ၁၃-၁၂-၂၀၁၄ အထိ