၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ မဂၤလာအခါရက္မ်ား

အိမ္ေဆာက္ေရတြင္းတူးမဂၤလာအခါရက္မ်ား

ဇန္န၀ါရီလ

၇ ၊ ၈ ၊ ၁၂

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၁၇

မတ္လ

၈ ၊ ၁၂ ၊ ၂၉

ဧၿပီလ

၁ ၊ ၆ ၊ ၁၁ ၊ ၁၇

ေမလ

၆ ၊ ၁၁ ၊ ၃၀

ဇြန္လ

၉ ၊ ၁၀ ၊ ၂၈

ဇူလိုင္လ

၃ ၊ ၁၆ ၊ ၂၈

ၾသဂုတ္လ

၂ ၊ ၂၆

စက္တင္ဘာလ

၁၁ ၊ ၂၅

ေအာက္တိုဘာလ

၆ ၊ ၂၉

ႏို၀င္ဘာလ

၄ ၊ ၂၉

ဒီဇင္ဘာလ

၃ ၊ ၂၄

လက္ထပ္မဂၤလာ အခါရက္မ်ား

ဇန္န၀ါရီလ

၁၃ ၊ ၂၄

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၇ ၊ ၁၇ ၊ ၂၂

မတ္လ

၅ ၊ ၁၃ ၊ ၁၉ ၊ ၂၉

ဧၿပီလ

၇ ၊ ၁၂ ၊ ၁၈ ၊ ၂၇

ေမလ

၆ ၊ ၂၂ ၊ ၂၆

ဇြန္လ

၁၀ ၊ ၂၀ ၊ ၂၅

ဇူလိုင္လ

ၾသဂုတ္လ

-

စက္တင္ဘာလ

-

ေအာက္တိုဘာလ

၆ ၊ ၁၁ ၊ ၂၁ ၊ ၂၆

ႏို၀င္ဘာလ

၅ ၊ ၁၄ ၊ ၃၀

ဒီဇင္ဘာလ

၄ ၊ ၁၉ ၊ ၂၅

အိမ္တက္မဂၤလာ အခါရက္မ်ား

ဇန္န၀ါရီလ

၅ ၊ ၁၄ ၊ ၁၉

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၈ ၊ ၂၃

မတ္လ

၅ ၊ ၉ ၊ ၂၀ ၊ ၂၅

ဧၿပီလ

၃ ၊ ၁၉ ၊ ၂၄

ေမလ

၂ ၊ ၈ ၊ ၁၃ ၊ ၂၇

ဇြန္လ

၁ ၊ ၆ ၊ ၁၇ ၊ ၂၁

ဇူလိုင္လ

၆ ၊ ၁၆ ၊ ၂၅ ၊ ၃၀

ၾသဂုတ္လ

၄ ၊ ၁၄ ၊ ၂၃

စက္တင္ဘာလ

၃ ၊ ၂၇

ေအာက္တိုဘာလ

၃ ၊ ၁၂ ၊ ၁၇ ၊ ၂၇

ႏို၀င္ဘာလ

၆ ၊ ၁၅ ၊ ၂၀ ၊ ၂၆

ဒီဇင္ဘာလ

၁ ၊ ၁၅ ၊ ၂၆ ၊ ၃၀

ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံအဂၤလာအခါရက္မ်ား

ဇန္န၀ါရီလ

၂ ၊ ၇ ၊ ၂၁

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၁ ၊ ၁၀

မတ္လ

၂ ၊ ၁၇ ၊ ၃၁

ဧၿပီလ

၁၀ ၊ ၂၁ ၊ ၃၀

ေမလ

၄ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀

ဇြန္လ

၃ ၊ ၈ ၊ ၁၄

ဇူလိုင္လ

၂ ၊ ၈ ၊ ၁၃ ၊ ၂၂

ၾသဂုတ္လ

၁ ၊ ၆ ၊ ၇ ၊ ၃၁

စက္တင္ဘာလ

၅ ၊ ၁၀ ၊ ၁၄ ၊ ၁၉ ၊ ၃၀

ေအာက္တိုဘာလ

၅ ၊ ၁၄ ၊ ၂၄ ၊ ၂၉

ႏို၀င္ဘာလ

၃ ၊ ၁၂ ၊ ၁၇

ဒီဇင္ဘာလ

၁၂ ၊ ၂၂ ၊ ၂၃ ၊ ၂၈

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ထီထိုးရန္ေကာင္းေသာရက္မ်ား

ဇန္န၀ါရီလ

၇ ၊ ၁၂ ၊ ၁၄ ၊ ၁၉ ၊ ၂၁

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၇ ၊ ၁၆ ၊ ၂၃

မတ္လ

၅ ၊ ၁၂ ၊ ၁၉ ၊ ၂၉

ဧၿပီလ

၇ ၊ ၁၂ ၊ ၁၈ ၊ ၁၉ ၊ ၂၁ ၊ ၂၇

ေမလ

၂ ၊ ၄ ၊ ၆ ၊ ၁၁ ၊ ၁၃ ၊ ၂၀ ၊ ၃၀

ဇြန္လ

၁ ၊ ၆ ၊ ၈ ၊ ၂၀

ဇူလိုင္လ

၂ ၊ ၁၆ ၊ ၂၈

ၾသဂုတ္လ

၂ ၊ ၄ ၊ ၉ ၊ ၂၆ ၊ ၃၁

စက္တင္ဘာလ

၂ ၊ ၁၂ ၊ ၁၆

ေအာက္တိုဘာလ

၃ ၊ ၅ ၊ ၆ ၊ ၁၀ ၊ ၁၇ ၊ ၂၀

ႏို၀င္ဘာလ

၆ ၊ ၁၂ ၊ ၂၄ ၊ ၂၆ ၊ ၂၉

ဒီဇင္ဘာလ

၁ ၊ ၈ ၊ ၁၃ ၊ ၁၅ ၊ ၂၈ ၊ ၃၀