ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖြဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား

 • ၁။  ဦးခင္ေအာင္ဗိုလ္ ------------ ဥကၠ႒
 • ၂။  ဦးသန္းေဌး ------------ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁)
 • ၃။  ဦးကံၫြန္႔ ------------ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)
 • ၄။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ ------------ အတြင္းေရးမွဴး
 • ၅။  ဦးလွ၀င္း ------------ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁)
 • ၆။  ဦးသိန္းေအာင္ ------------ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂)
 • ၇။  ဦးစိုးသိန္း ------------ ဘ႑ာေရးမွဴး
 • ၈။  ဦးသိန္းျမင့္ ------------ နကၡတၱအႀကံေပး
 • ၉။  ဦးေအာင္ျမင့္ ------------ ဥပေဒအႀကံေပး
 • ၁၀။ ဦးတင္လွ ------------ ဆက္သြယ္ေရးမွဴး
 • ၁၁။  ေဒၚခင္ခင္၀င္း ------------ ေ၀ဒပညာဌာနမွဴး (၁)
 • ၁၂။  ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္း ------------ေ၀ဒပညာဌာနမွဴး (၂)
 • ၁၃။  ေဒၚျမတ္ျမတ္ေအး -----------ေမာ္ကြန္းထိန္း
 • ၁၄။  ေဒၚမို႔မို႔ျမ ------------ စာရင္းစစ္