ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖြဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား

အေျခခံေ၀ဒပညာသင္တန္းအဆင့္ (၁)၏ သင္႐ုိးမာတိကာမ်ား

သင္တန္းကာလ (၃၀) ပတ္သင္ၾကားခ်ိန္ (၆၀) နာရီ

သင္တန္းကာလ (၃၀) ပတ္ သင္ၾကားခ်ိန္ (၆၀) နာရီ

 • ၁။ ဂဏိတ
  • (က) ႀတိစကၠဇာတာတြက္ျခင္း(ျမန္မာႏုိင္ငံထုတ္္ ေန႕စဥ္ၿဂိဳလ္သြားျပကၡဒိန္ကုိ အသုံးျပဳ၍ တြက္ခ်က္ျခင္း)
   • (၁) ရာသီစက္ဇာတာတြက္ခ်က္္ျခင္း
   • (၂) န၀င္းစက္ဇာတာတြက္ျခင္း
   • (၃) ဘာ၀စက္ဇာတာတြက္ျခင္း
  • (ခ) ဒသာတြက္ျခင္း
  • (ဂ) စင္နကၡတ္ ၊ အဓိပတိနကၡတ္ ၊ ျပည္စန္းနကၡတ္တြက္ျခင္း
  • (ဃ) ႀတိစကၠဇာတာတြက္ျခင္း
 • ၂။ ဖလိတ
  • (၁) ၿဂိဳလ္ပရိယာယ္
  • (၂) ရာသီပရိယာယ္
  • (၃) ဘာ၀ပရိယာယ္
  • (၄) လဂ္ အေဟာ
 • ၃။ ျပန္လွန္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အေထြေထြကဏ။
 • ၄။ သတ္မွတ္ဇာတာေစာင္ေရမ်ားတင္ျပျခင္း။
  • (က) ျမန္မာၿဂိဳဟ္သြား (သန္းေခါင္နိရာယန)ျဖင့္
   ႀတိစကၠဇာတာ----------------------------- (၅)ေစာင္
   ကမာၻၿဂိဳဟ္သြား (GMT သာယန ) ျဖင့္
   ႀတိစကၠဇာတာ-------------------------------- ၅ (ေစာင္)
   စုစုေပါင္း-------------------------------------- (၁၀)ေစာင္