၂၀၁၇ခုနွစ္ မိန္ရာသီဖြားမ်ားအတြက္

မတ္လ ၁၄ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၃ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 

ပညာညဏ္ႀကီးသူျဖစ္၍ အသက္ေမြးမႈပညာအေထာက္အကူျဖင့္ အဓိကထား၍ ဘ၀ ကို ျဖတ္သန္းရတတ္သည္။ ကာယအား၊ ညဏအားထား၍လည္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ရတတ္ပါသည္။ အတုိက္အခံ၊ အၿပိဳင္အဆိုင္အခက္အခဲ မွန္သမွ်ကိုအသိအျမင္ လိမၼာ ပါးနပ္စြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းအႏိုင္ယူႏုိင္စြမ္းရွိေနတတ္ပါသည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

​က်န္း​မာ​ေရး။ ။အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံဟုဆိုထားသည့္အတုိင္း က်န္းမာျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ျခင္းႏွင့္အစားအေသာက္တို႔ကိုဆင္ျခင္ႏုိင္လွ်င္ က်န္းမာ ေရးေကာင္း ေနတတ္ပါသည္။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။ မိမိအက်ိဳးကိုမေမွ်ာ္ကိုးပဲ အကူအညီမ်ားေပးရတတ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေခတ္ကိုမီွ၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသာစီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈရရွိ လိမ့္မည္။
​ ပ​ညာ​ေရး။ ။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အကူအညီမ်ားရရွိေသာ္လည္း တစ္ခါ တစ္ရံအခက္အခဲေတြ႕ရတတ္သည္။ အဆင့္အတုိင္းအတာမွာလည္း အတက္အက်မ်ားတတ္ သည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး

အ​ခ်စ္​ေရး။ ။အခ်စ္ေရးတြင္ ပံုမွန္အေနအထားရွိတတ္သည္။
​ အိမ္​ေထာင္​ေရး။ ။အိမ္ ေထာင္ ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကိုပို၍ အခ်စ္စိတ္၊ သံေယာဇဥ္စိတ္မ်ားလာတတ္ပါသည္။ ခ်စ္စိတ္မ်ား ခိုင္မာၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးသာယာေျဖာင့္ျဖဴးလာလိမ့္္မည္။

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

ဝတ္​ဆင္​သံုး​စြဲ​ရန္​အ​ေရာင္ - ေရႊအိုေရာင္
​ ဝတ္​ဆင္​ရန္​ရ​တ​နာ - ​ စိန္
​ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕ - တနဂၤေႏြ ၁၊ ၄