၂၀၁၇ - ခုႏွစ္အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေဟာ

၁။ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ကံုရာသီ အေပၚရပ္တည္စီးနင္းသည္။
ဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ား၊ မတ္ပဲ၊ ႏွမ္းဆီ၊ ပင္လယ္စာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား အားလံုး၊ သံႏွင့္ သံမဏိ၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ ပိုးခ်ည္အတု၊ ေရႏွင့္ ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊ၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းျမင့္မားလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခု ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ ၆ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ၃ဂၤါ ၿဂိဳဟ္သည္ ကံုရာသီ ၈ဟုၿဂိဳဟ္ပိုင္ သတဈဘိသွ်နကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္ စီးနင္းသည္။ ၄၅လိတဈာ၊ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ သြားေနၿပီး လက္၀ဲအျမင္ျဖင့္ ေမထုန္ရာသီ၊ မိန္ရာသီ၊ ဖုသွ်နကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ကို စေနၿဂိဳဟ္၊ ရာဟုၿဂိဳဟ္အျမင္ ရွိေနသည္။
ငါး၊ ၀ိုင္အရက္၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ပုလဲ၊ စိန္၊ အေမႊးနံ႔သာမ်ား၊
၀ါဂြမ္း၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ေစာင္မ်ား၊ ေထာပတ္၊ သကာ၊ ငရုတ္ေကာင္း စသည္တို႔ ေစ်းေကာင္းလိမ့္ မည္။
ဆန္စပါး၊ ဆား၊ ဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ား၊ ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြတို႔ ေစ်းႏႈန္း အတက္ၾကမ္းလိမ့္မည္။
ငါးထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရေမႊး၊ ဂ်ံဳ၊ ႀကံ၊ ထန္းလ်က္၊ စပ်စ္၊ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ အစိမ္းေရာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ႀကံသကာ၊ စသည္တို႔ ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခု ဇန္န၀ါရီလ ၇ရက္ေန႔မွ ၁၉ရက္ေန႔အထိ စေနၿဂိဳဟ္၊ ရာဟုၿဂိဳဟ္ အျမင္ခံေနရေသာ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ကံုရာသီ ၅ေတး ၿဂိဳဟ္ပိုင္ ျပဳဗၺဘျဒပိုဒ္ နကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္စီးနင္းသည္။ အျမန္သြား ေနၿပီး လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ မိၠရာသီ၊ ၿပိၠရာသီ၊ ပုႏၷဖုသွ်ဳနကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ႏြား၊ အသီးအႏွံ အေစ႔အဆန္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ဓာတ္သတဗဳ မ်ားစသည္တို႔ အျမင့္ေစ်းတြင္ ေရာင္း၀ယ္ၾကလိမ့္မည္။
ဂ်ံဳ၊ မံုညင္း၊ ေရႊ၊ ေၾကးနီႏွင့္ သံ၊ စက္ကရိယာမ်ား၊ ဆား၊ ေထာပတ္၊ ႏြားႏို႔၊ဆန္စပါး၊ ၀ါဂြမ္း၊ ဂုန္ေလွ်ာ္ႏွင့္ ဂုန္ေလွ်ာ္ပစၥည္းမ်ား၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္၊ ႏွမ္း၊ သိုးေမြး၊ သၾကား၊ အနီေရာင္ဖိနပ္၊ သားေရ ထည္ပစၥည္းမ်ား၊ စာအုပ္၊ ခရီး ေဆာင္အိတ္၊ အပ္ခ်ည္လံုး စသည္တို႔ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခု ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ မိန္ရာသီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္ စီးနင္းသည္။ ၂၀၁၇ခု ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔မွ ၂၄ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ မိန္ရာသီ ၅ေတးၿဂိဳဟ္ပိုင္ ျပဳဗၺဘျဒပိုဒ္နကၡတ္အေပၚရပ္တည္ စီးနင္း သည္။
ငါးမ်ား၊ အရက္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ စိန္၊ ပုလဲႏွင့္ အေမႊးနံ႔သာမ်ား၊ ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္သတဈဳမ်ား၊ ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ရက္ေန႔ အထိ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ မိန္ရာသီ စေနၿဂိဳဟ္ပိုင္ ဥတဈရဘျဒပိုဒ္ နကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္ စီးနင္းသည္။ အျမန္သြားေနၿပီး လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ အျဒနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ ႏွမ္း၊ တင္လဲ၊ သကာ၊ သၾကား၊
ဆီ၊ ဆား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ အေမႊးနံ႔သာမ်ားႏွင့္ ဖိနပ္မ်ား ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။
ေရႏွင့္ ေရထြက္ပစˆည္းမ်ား၊ ေထာပတ္၊ အသီးအႏွံ အေစ႔ အဆန္မ်ား ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ သည္ မိန္ရာသီ ၄ဟူးၿဂိဳဟ္ပိုင္ ေရ၀တီနကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္စီးနင္းသည္။ အျမန္သြားေနၿပီး လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ မိဂသီနကၡတ္ ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ ေရႏွင့္ ေရထြက္ပစˆည္းမ်ား၊ အ၀ါေရာင္အသီးအႏွံ အေစ့ အဆန္မ်ား၊ ပုလဲ၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ ကြမ္းသီး ေစ်းႏႈန္းတက္လိမ့္မည္။
ကြၽဲ၊ ႏြား၊ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။ ၅ေတး ၿဂိဳဟ္ အျမင္ရွိသျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေက်ာ္လွ်င္ ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ မိÛရာသီ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္စီးနင္းသည္။ မတ္လ ၂ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၉ရက္ အထိ မိÛရာသီ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ပိုင္ အသ၀နီနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းၿပီး အျမန္ႏႈန္းႏွင့္သြားေနသည္။ လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ ေရာဟဏီနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ ၅ေတးၿဂိဳဟ္ အျမင္ရွိသည္။
၀ါဂြမ္း၊ တင္လဲ၊ ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ ပုလဲ၊ သိုးေမြး စသည္တို႔ ေစ်းႏႈန္း အက်ဘက္ ဦးတည္လိမ့္မည္။
ဂ်ံဳ၊ အသီးအႏံွအေစ႔အဆန္မ်ား၊ သိုးေမြးေစာင္၊ အျခားသီးႏံွမ်ား ေစ်းႏႈန္းက်ရိပ္ သန္းလိမ့္သည္။
ဆန္စပါး၊ ေထာပတ္၊ တိရစၦာန္မ်ား၊ ဓာတ္သတÂဳမ်ား၊ အ၀တ္အထည္မ်ား ေစ်း ေကာင္းလိမ့္မည္။ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ ဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ ဓာတ္သတÂဳမ်ား ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။
ဘာလီ၊ ပဲစဥ္းငံု၊ သားေရထည္ပစˆည္းမ်ား စသည္တို႔ ေစ်းႏႈန္း တက္လိမ့္ မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၇ရက္အထိ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္သြား ေနေသာ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ မိÛရာသီ ၆ၾကာၿဂိဳဟ္ပိုင္ ဘရဏီနကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္စီးနင္းသည္။ လက္၀ဲ အျမင္ႏွင့္ ၾကတÂိကာနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ ၅ေတးၿဂိဳဟ္အျမင္ရွိသည္။
ႀကံ၊ ဆီ၊ ႏွမ္း ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေနလိမ့္မည္။
ဆန္စပါး၊ ဂ်ံဳႏွင့္ ပဲတို႔ ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
အသီးအႏွံ အေစ့အဆန္၊ ႏံွစားေျပာင္း၊ ကုလားပဲ၊ ဆီ၊ ႏွမ္း၊ ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ စိန္၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား၊ ဓာတ္သတÂဳမ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔အထိ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ သြားေန ေသာေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ သည္ မိÛရာသီ ၁ေႏြၿဂိဳဟ္ပိုင္ ၾကတÂိကာနကၡတ္အေပၚစီးနင္း သည္။ လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ ၿပိÛရာသီ၊ တူရာသီ၊ ၀ိသာခါနကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ဂ်ံဳ၊ တင္လဲ၊ သၾကား၊ ၀ါဂြမ္းႏွင့္ အထည္အလိပ္၊ ပိုးထည္၊ လိုင္နင္၊ ႏိုင္လြန္၊ ႀကံ၊ ဆန္စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္းဆံ၊ ပဲေနာက္၊ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ကုလားပဲ၊ ဘဂၤါလီပဲ၊ ၀ါဂြမ္း၊ ႏွမ္း၊ အုန္းသီး၊ သားေရ ထည္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
ခ်ည္မွ်င္၊ ဆား၊ ေထာပတ္၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ဆီ၊ အသီးအႏွံ အေစ့အဆန္၊ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ၿပိÛရာသီ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းသည္။ ဧၿပီလ ၁၃ရက္ေန႔မွ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ၿပိÛရာသီ၁ေႏြၿဂိဳဟ္ ပိုင္ၾကတÂိကာနကၡတ္အေပၚစီးနင္းသည္။
အနီေရာင္၀တၶဳပစˆည္းမ်ား၊ အသီးအႏွံ အေစ့အဆန္မ်ား၊ ၀ါဂြမ္း၊ ဆီ၊ ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ ေၾကးနီႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား ေစ်းျမင့္တက္လိမ့္မည္။
ဂ်ံဳ၊ တင္လဲ၊ သၾကား၊ မတ္ပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ႏွမ္း၊ ဆန္စပါး၊ ဆီ၊ အသီးအႏွံ အေစ့ အဆန္ မ်ား၊ စိန္၊ ေက်ာက္မ်က္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားလိမ့္မည္။
၀ါဂြမ္း၊ ေျပာင္းဆံ၊ မတ္ပဲ စသည္တို႔ ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ သည္ ၿပိÛရာသီ၊ ၂လၤာၿဂိဳဟ္ပိုင္ ေရာဟဏီနကၡတ္အေပၚစီးနင္းသည္။ လက္၀ဲအျမင္ ႏွင့္ ေမထုန္ရာသီ၊ ကန္ရာသီႏွင့္ သြာတိနကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ အသီးအႏွံ အေစ့အဆန္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ ဆီႏွင့္ ဓာတ္သတÂဳမ်ား ေစ်းႏႈန္း အတက္အက် ရွိလိမ့္မည္။
တင္လဲ၊ သၾကား၊ ေၾကးနီ၊ အနီေရာင္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းအတက္အက် ျဖစ္လိမ့္မည္။
ဆန္စပါး၊ ၀ါဂြမ္း၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ေစာင္၊ ေထာပတ္၊ ငΩုတ္ေကာင္း၊ ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲေနာက္၊ ကုလားပဲ၊ သိုးေမြးမ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
ငΩုတ္သီး၊ ရိွန္းခို၊ ဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ၿပိÛရာသီ အဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္ မိဂသီနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။ လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ ကရကဋ္ရာသီ၊ သိဟ္ရာသီႏွင့္ စိၾတနကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
အေမႊးနံ႔သာ၊ အ၀တ္အထည္၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား တိရစၦာန္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား၊ အ၀ါေရာင္ အသီးအႏွံ အေစ့အဆန္မ်ား၊ ပလပ္စတစ္ပစˆည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း တက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ေမထုန္ရာသီ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္စီးနင္းသည္။ေမလ ၂၇ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၅ရက္ေန႔ အထိ ေမထုန္ရာသီ အဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္ မိဂသီနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။
လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ ကရကဋ္ ရာသီ၊ သိဟ္ရာသီႏွင့္ စိၾတနကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ား၊ ဂုန္ေလွ်ာ္ႏွင့္ ဂုန္ေလွ်ာ္ထြက္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္း ျမင့္ေနလိမ့္မည္။
တင္လဲ၊ သၾကား၊ ေၾကးနီ၊ အနီေရာင္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားလိမ့္မည္။
အ၀ါေရာင္ အသီးအႏွံ အေစ့အဆန္မ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။
ဆန္စပါး၊ ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ သံမဏိ၊ ဂ်ံဳ၊ အနီေရာင္ငΩုတ္သီး၊ သားေရထည္ ပစˆည္းမ်ား၊ အေရခြံမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားလိမ့္မည္။
ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ကုလားပဲ၊ တိရစၦာန္မ်ား ေစ်း ေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ေမထုန္ရာသီ ရာဟု ၿဂိဳဟ္ပိုင္ အျဒနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။ လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ ဟÛတနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ဆီ၊ ဆား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ အေမႊးနံ႔သာမ်ား၊ ဖိနပ္မ်ား ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားလိမ့္မည္။
အသီးအႏွံ အေစ့အဆန္မ်ား၊ ပΩုတ္၊ ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၆ရက္ေန႔အထိ ေမထုန္ရာသီ ၅ေတး ၿဂိဳဟ္ပိုင္ ပုႏÈဖုသွ်ဳနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။ လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ ဥတÂရဖလဂုဏီ နကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
၀ါဂြမ္း၊ ခ်ည္မွ်င္၊ အပ္ခ်ည္လံုး၊ ဂုန္ေလွ်ာ္ပစˆည္မ်ား၊ ႏွမ္း စသည္တို႔ ေစ်းတက္ လိမ့္မည္။
ဆန္စပါး၊ ဆား၊ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲေနာက္ ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ေမထုန္ရာသီ၅ ေတးၿဂိဳဟ္ပိုင္ ပုႏÈဖုသွ်ဳနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းလ်က္ သမအမွန္သြားလိမ့္မည္။ ေရွ႕တည့္တည့္ အျမင္ႏွင့္ မူလနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
၀ါဂြမ္းႏွင့္ အသီးအႏံွအေစ့အဆန္မ်ား၊ ဆား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ကရကဋ္ရာသီ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းသည္။
ေငြႏွင့္ ေငြထည္ပစˆည္းမ်ား၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစˆည္းမ်ား၊ အသီးအႏွံအေစ့ အဆန္မ်ား၊ တင္လဲ၊ သၾကားႏွင့္ တိရစၦာန္ ေစ်းႏႈန္း တက္လိမ့္မည္။
ဆီ၊ ေဘာ္ေငြ၊ အျဖဴေရာင္လူသံုးကုန္ပစˆည္းမ်ား၊ ဆန္စပါး၊ ေျပာင္း၊ မတ္ပဲ၊ ၀ါဂြမ္း၊ ခ်ည္မွ်င္၊ ဂုန္ေလွ်ာ္ပစˆည္း၊ ႏွမ္း ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၁ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ကရကဋ္ ရာသီ ၅ေတးၿဂိဳဟ္ပိုင္ ပုႏÈဖုသွ်ဳနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။ ေရွ႕တည့္တည့္အျမင္ႏွင့္ မူလနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
အျဖဴေရာင္လူသံုးကုန္ပစˆည္းမ်ား၊ ၀ါဂြမ္းႏွင့္ အသီးအႏံွအေစ့အဆန္မ်ား၊ ဆား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၆ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ သည္ ကရကဋ္ရာသီ၊ စေနၿဂိဳဟ္ပိုင္ ဖုသွ်နကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္စီးနင္းသည္။ ေရွ႕တည့္တည့္ အျမင္ႏွင့္ ေဇ႒ နကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ ေထာပတ္၊ ဆန္စပါး၊ ဆား၊ ဆီ ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
တင္လဲ၊ ပΩုတ္၊ အ၀တ္အထည္မ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ၃ဂၤါ ၿဂိဳဟ္သည္ ကရကဋ္ရာသီ၊ ၄ဟူးၿဂိဳဟ္ပိုင္ အသလိÛနကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္ စီးနင္းသည္။ ေရွ႕တည့္တည့္အျမင္ႏွင့္ အႏုရာဓနကၡတ္ကိုထြင္းလိမ့္မည္။ အတုအပပစˆည္းမ်ား၊ ေဆး၀ါး၊ မသကာ၊ သၾကား၊ ဂ်ံဳ၊ ငΩုတ္၊ ဆန္စပါး၊ တင္လဲ ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
မ်ိဳးေစ့မ်ား၊ ဆန္စပါး၊ ကုလားပဲ၊ အသီးအႏွံအေစ့အဆန္မ်ား ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ သိဟ္ရာသီ အတြင္း သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္စီးနင္းသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ သိဟ္ရာသီ၊ ၉ကိတ္ၿဂိဳဟ္ပိုင္ မာဃနကၡတ္အေပၚရပ္တည္စီးနင္းသည္။ ေရွ႕တည့္တည့္ အျမင္ႏွင့္ ဘရဏီနကၡတ္ကိုထြင္းလိမ့္မည္။
ေရႊႏွင့္ ေရႊထည္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ တင္လဲ၊ သၾကား၊ ဂ်ံဳ၊ သံႏွင့္ သံမဏိ၊ ငΩုတ္သီး၊ အနီေရာင္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
သားငါး၊ သကာ၊ ေထာပတ္၊ ဆီ၊ ႏွမ္း၊ ကုလားပဲ၊ ေငြေၾကးအသျပာ ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။
ဆန္၊ စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ လူး၊ ဆပ္၊ ေျပာင္းဆန္ ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၇ရက္ေန႔အထိ သိဟ္ရာသီ၊ ၆ၾကာၿဂိဳဟ္ပိုင္ ျပဳဗၺဖလဂုနီနကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္စီးနင္းသည္။ ေရွ႕တည့္တည့္ အျမင္ႏွင့္ အသ၀နီနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
၀ါဂြမ္း၊ ပ်ားရည္၊ ဆီ၊ ႏွမ္းဆီ၊ ေဘာ္ေငြ၊ သိုးေမြး၊ သိုးေမြးထည္မ်ား၊ ေစာင္မ်ား ေစ်း ေကာင္းလိမ့္မည္။ဆန္စပါး၊ ေထာပတ္၊ အ၀တ္အထည္၊ ဓာတ္သတÂဳမ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္ မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ သည္ သိဟ္ရာသီ၊ ၁ေႏြၿဂိဳဟ္ပိုင္ ဥတÂရဖလ ဂုနီနကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္ စီးနင္းသည္။ ေရွ႕ တည့္တည့္အျမင္ႏွင့္ ေရ၀တီနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ဆန္စပါး၊ ဆား၊ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
ေရႏွင့္ ေရထြက္ပစˆည္းမ်ား၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ ပုလဲ၊ ေက်ာက္မ်က္၊ ကြမ္းသီး ေစ်း ေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ကန္ရာသီ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္စီးနင္းသည္။
ဂုန္ေလွ်ာ္ႏွင့္ ဂုန္ေလွ်ာ္ထြက္ပစˆည္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္၊ သၾကား၊ ကုလားပဲ ေစ်းတက္လိမ့္ မည္။
၀ါဂြမ္း၊ ပဲတီစိမ္း၊ ကုလားပဲ၊ ဆန္စပါး၊ ၀ါး၊ ဂ်ံဳႏွင့္ အနီေရာင္ပစˆည္းမ်ား အားလံုး ေစ်းတက္ လိမ့္မည္။
ျမင္းစားပဲ၊ အသီးအႏွံ အေစ့အဆန္မ်ား၊ ေျပာင္းဆန္၊ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခဲ၊ ဂုန္ေလွ်ာ္ႏွင့္ ဂုန္ေလွ်ာ္ထြက္ ပစˆည္းမ်ား ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ကန္ရာသီ၊ ၁ေႏြၿဂိဳဟ္ပိုင္ ဥတÂရဖလဂုနီ နကၡတ္အေပၚရပ္တည္ စီးနင္းသည္။ ေရွ႕တည့္ တည့္အျမင္ႏွင့္ ေရ၀တီနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
- ဂုန္ေလွ်ာ္ႏွင့္ ဂုန္ေလွ်ာ္ထြက္ ပစˆည္းမ်ား ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
- ၀ါဂြမ္း၊ ေဘာ္ေငြ၊ ေရႊ၊ သိုးေမြး၊ ဂ်ံဳႏွင့္ အနီေရာင္ပစˆည္းမ်ားအားလံုး ေစ်း တက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ သည္ ကန္ရာသီ၊ ၂လၤာၿဂိဳဟ္ပိုင္ ဟÛတနကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္စီး နင္းသည္။ ေရွ႕တည့္တည့္ အျမင္ႏွင့္ ဥတÂရဘျဒပိုဒ္နကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
- အႏုပညာပစˆည္းမ်ား၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲတီစိမ္းမ်ား ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
- တင္လဲ၊ သၾကား၊ ႏွမ္း၊ ဆီမ်ား၊ အဖိုးတန္သီးႏွံမ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
- အခြံမာေသာ အေစ့အဆန္မ်ား၊ ၀ါဂြမ္း၊ ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပΩုတ္၊ ေစ်းတက္ လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ကန္ရာသီ၊ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္ စိၾတနကၡတ္အေပၚ ရပ္တည္စီးနင္းသည္။ ေရွ႕တည့္ တည့္ အျမင္ႏွင့္ျပဳဗၺဘျဒပိုဒ္ နကၡတ္ကိုထြင္းလိမ့္မည္။ - ေလွာင္ထားေသာစပါးမ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
- ႏြား၊ ဓာတ္သတÂဳမ်ား၊ အေစ႔အဆန္ အသီးအႏွံမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊
- ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ တင္လဲ၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ အေမႊး နံ႔သာမ်ား၊ မတ္ပဲ၊ တိရစၦာန္မ်ားေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ တူရာသီ အတြင္းသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ ၀င္ေရာက္စီးနင္းသည္။
- မတ္ပဲ၊ ဂ်ံဳ၊ ပိုးခ်ည္၊ ဆန္စပါး၊ ပဲေနာက္၊ ႏွမ္း၊ ဘာလီ၊ ပိုးထည္မ်ား၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ႀကံ၊ ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
- ၀ါဂြမ္းႏွင့္ ခ်ည္ထည္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
- တင္လဲ၊ သၾကား၊ အသီးအႏွံအေစ့အဆန္မ်ား ေစ်းႏႈန္းတက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ တူရာသီ၊ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္ စိၾတနကၡတ္အေပၚရပ္တည္စီးနင္းသည္။ ေရွ႕တည့္ တည့္အျမင္ႏွင့္ ျပဳဗၺဘျဒပိုဒ္ နကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
- လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ ေလွာင္ထားေသာစပါး၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္ မ်က္ ရတနာမ်ား၊ ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
- ႏြား၊ ဓာတ္သတÂဳမ်ား၊ အေစ႔အဆန္ အသီးအႏွံမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊
- တင္လဲ၊ အေမႊးနံ႔သာမ်ား၊ မတ္ပဲ၊ တိရစၦာန္မ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ တူရာသီ၊ ရာဟုၿဂိဳဟ္ပိုင္သြာတိနကၡတ္အေပၚရပ္တည္စီးနင္းသည္။ ေရွ႕တည့္ တည့္အျမင္ႏွင့္သတÂဘိသွ်နကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
- ငΩုတ္သီး၊ ရိွန္းခို၊ ဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ အေစ့အဆန္မ်ား၊ လယ္ယာထြက္ ကုန္မ်ား ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားလိမ့္မည္။
ေကာဇာ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ သဘာ၀ပါပၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ခု ႏွစ္စမွ ႏွစ္လယ္ အထိ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ သြားေနသျဖင့္ လက္၀ဲဘက္အျမင္ႏွင့္ အထြင္းခံရေသာ နကၡတ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္လယ္မွ ႏွစ္ကုန္ခါနီးအထိ ပံုမွန္အသြားႏႈန္းျဖင့္ သြားေသာေၾကာင့္ ေရွ႕တည့္တည့္အျမင္ ျဖင့္အထြင္းခံရေသာ နကၡတ္မ်ားမွေဖာ္ျပေသာ ကုန္ပစˆည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစ လိမ့္မည္။

(၂)  ၅ေတးၿဂိဳဟ္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၅ေတးၿဂိဳဟ္သည္ ကန္ရာသီ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္ စိၾတနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။ ပံုမွန္အသြားႏႈန္းျဖင့္ သြားေနၿပီး ေရွ႕တည့္ တည့္ အျမင္ႏွင့္ ၅ေတးၿဂိဳဟ္ပိုင္ ျပဳဗၺဘျဒပိုဒ္နကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ အျမင္ရွိသည္။
ႏြား၊ ဓာတ္သတÂဳမ်ား၊ အေစ႔အဆန္ အသီးအႏွံမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊

၂၀၁၇ - ခုႏွစ္အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေဟာ

ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ တင္လဲ၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ အေမႊးနံ႔သာမ်ား၊ ေလွာင္ထား ေသာစပါး၊ မတ္ပဲ၊ တိရစၦာန္မ်ား ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေနလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၅ေတးၿဂိဳဟ္သည္ နိယထံု က်င့္မည္။
ကုန္ပစˆည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ မရွိႏိုင္ပါ။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၅ေတးၿဂိဳဟ္သည္ ေနာက္ျပန္ ၀ၾကသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ယာဘက္အျမင္ႏွင့္ ကရကဋ္ရာသီ၊ သိဟ္ရာသီ၊ မိဂသီ နကၡတ္ ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ျမင္သည္။
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ပလပ္စတစ္၊ အ၀ါေရာင္အေစ႔အဆန္ အသီးအႏွံမ်ား၊ တိရစၦာန္ မ်ား၊အေမႊးနံ႔သာ၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ေစ်းႏႈန္းတက္ ရိပ္ ျပလိမ့္မည္။
ေရႊ၊ ဆန္စပါး၊ ကုလားပဲ၊ ထန္းလ်က္၊ အခြံမာသစ္သီးမ်ား၊ ႀကံသကာ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ ငΩုတ္သီး(အနီေရာင္)၊ ငΩုတ္ေကာင္း၊ နႏြင္း၊ လာဗင္ဒါ ေရေမႊး၊ ေရႊထည္ ပစˆည္းမ်ား၊ ေၾကး၀ါ၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ သကာ၊ အနီေရာင္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္း တက္ရိပ္ျပလိမ့္မည္။
ႏွံစားသီးႏွံ၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစˆည္းမ်ား၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္၊ ေဘာ္ေငြ၊ ျပဒါး၊ လက္ဖက္၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ဓာတ္ဆီ၊ ရာဘာ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ အုန္းသီး၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ မုန္လာထုပ္၊ မိႈ၊ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား၊ ဘာလီ၊ ႀကံ၊ ဂ်ံဳ၊ ဆန္စပါး၊ တင္လဲ၊သၾကား၊ ဆီ၊ အျဖဴေရာင္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းအက်ဘက္ ဦးတည္လိမ့္မည္။
- ၂၀၁၇ခု မတ္လ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ေနာက္ျပန္သြား လ်က္ ကန္ရာသီ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္ စီးနင္းမည္။
ဂ်ံဳ၊ ဂုန္ေလွ်ာ္ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲေနာက္၊ ၀ါး၊ ေကာက္ႏွံေျပာင္းဆန္၊ ျမင္းစားပဲ၊ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခဲ၊ ေထာပတ္ ေစ်းက်လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ၅ေတးၿဂိဳဟ္သည္ ေနာက္ျပန္ ၀ၾကသြားလ်က္ကန္ရာသီ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္ စိၾတနကၡတ္အေပၚစီးနင္းသည္။၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ျမင္သည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၄ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၉ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ၅ေတးၿဂိဳဟ္သည္ ေနာက္ျပန္၀ၾက သြားလ်က္ ကန္ရာသီ ၂လၤာၿဂိဳဟ္ပိုင္ ဟÛတနကၡတ္အေပၚ စီးနင္း သည္။ လက္ယာဘက္ အျမင္ႏွင့္ အျဒနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
- အခြံမာသစ္သီး၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ ဆီ၊ ဆား၊ အေမႊးနံ႔သာမ်ား ေစ်းက်လိမ့္မည္။
- အႏုပညာပစˆည္းမ်ား၊ ပΩုတ္၊ ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေစ်းက်လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔မွစÌ ေကာဇာ၅ေတးၿဂိဳဟ္သည္ကန္ရာသီ ၂လၤာၿဂိဳဟ္ပိုင္ဟÛတ နကၡတ္အေပၚ စီးနင္းေနရာမွ သမအမွန္ ျပန္သြားသည္။ ေရွ႕တည့္ တည့္အျမင္ႏွင့္ ဥတÂရဘျဒပိုဒ္နကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ၾသဂုတ္လ၃ရက္ေန႔အထိ ဟÛတနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းမည္။ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ျမင္သည္။
- ႏွမ္းဆီမ်ား၊ တင္လဲ၊ သၾကားစေသာကုန္ပစˆည္းမ်ားေစ်းႏႈန္းတန္႔ေနလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ၅ ေတးၿဂိဳဟ္သည္ ပံုမွန္အသြားႏႈန္းျဖင့္ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္ စိၾတနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းမည္။ ေရွ႕တည့္ တည့္အျမင္ႏွင့္ ျပဳဗၺဘျဒပိုဒ္ နကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ - လက္၀တ္ရတနာ၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ ေလွာင္ထားစပါး၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္၊ တိရစၦာန္၊ ေကာက္ပဲ သီးႏွံ - ႏြား၊ အသီးအႏွံ အေစ့အဆန္မ်ား၊ ဓာတ္သတÂဳမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား ေစ်းက်လိမ့္မည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၅ေတးၿဂိဳဟ္သည္ တူရာသီ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္ စီးနင္းသည္။ ပံုမွန္အသြားႏႈန္းျဖင့္ တူရာသီ၊ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္ စိၾတနကၡတ္အေပၚစီးနင္းမည္။ေရွ႕တည့္တည့္အျမင္ႏွင့္ ျပဳဗၺဘျဒပိုဒ္နကၡတ္ကိုထြင္းလိမ့္မည္။
- ၀ါဂြမ္းႏွင့္ ခ်ည္ထည္ပစˆည္းမ်ား၊ ပိုးထည္၊ ေရယြန္ထည္မ်ား၊ လိုင္နင္၊ ႏိုင္လြန္၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ႀကံ၊ စပါး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလိမ့္မည္။
- မတ္ပဲ၊ ပဲေနာက္၊ ႏွမ္း၊ ဂ်ံဳ၊ ဘာလီ၊ မုန္ညင္းနက္၊ ဆန္စပါး ေစ်းက်လိမ့္မည္။
- တင္လဲ၊ သၾကား၊ အသီးအႏွံအေစ့အဆန္မ်ား ေစ်းႏႈန္းက်လိမ့္မည္။
- ၀ါဂြမ္း၊ ပိုးခ်ည္၊ ရတနာမ်ား၊ လွပဆန္းၾကယ္ေသာပစˆည္းမ်ား၊ အေမႊးနံ႔သာ မ်ား၊ အ၀တ္ အစား၊ ပရိေဘာဂ၊ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၅ေတးၿဂိဳဟ္သည္ တူရာသီ ၂အံသာ၊ ၃၃လိတÂာအေရာက္ စိၾတနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းလ်က္ အသြားႏႈန္း ျမန္လာသည္။ လက္၀ဲဘက္အျမင္ႏွင့္ မူလနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ရက္ေန႔အထိ စိၾတနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းလိမ့္မည္။
- ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ၀ါဂြမ္း၊ ခ်ည္မွ်င္၊ ႏွမ္း၊ ေဆး၀ါး၊ မ်ိဳးေစ့၊ အျဖဴေရာင္ ပစˆည္းမ်ား၊
- အသီးအႏံွအေစ့အဆန္မ်ား ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၅ေတးၿဂိဳဟ္သည္ အျမန္ႏႈန္း ႏွင့္ သြားလ်က္ရာဟုၿဂိဳဟ္ပိုင္ သြာတိနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။ လက္၀ဲဘက္ အျမင္ႏွင့္ ေဇ႒နကၡတ္ကို ထြင္း လိမ့္မည္။
- ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ေကာက္ႏွံစပါး၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစˆည္း၊ ျမင္း၊ ငရုတ္သီး၊ ဆီ၊
- ပရုတ္၊ ျပဒါး၊ တင္လဲ၊ အ၀တ္အထည္မ်ား ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၅ေတးၿဂိဳဟ္သည္ ရာဟုၿဂိဳဟ္ ပိုင္ သြာတိ နကၡတ္အေပၚ စီးနင္းလ်က္ ပံုမွန္အသြားျဖင့္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕တည့္တည့္ အျမင္ႏွင့္ သတÂဘိသွ်နကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔အထိ သြာတိနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းလိမ့္မည္။
- ငΩုတ္သီး၊ ရိွန္းခို၊ ဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ၊အေစ့အဆန္မ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလိမ့္ မည္။
- မတ္ပဲ၊ ၀ါဂြမ္း၊ ပဲေနာက္၊ ဘာလီ၊ ပိုးထည္၊ အထည္အလိပ္၊ ဂံုေလွ်ာ္၊ ႀကံ၊ သီးႏွံမ်ား၊ အုန္းသီး၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစˆည္း၊
- ေရႏွင့္ ေရထြက္ပစˆည္း၊ ငါး၊ ၀ိုင္အရက္၊ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေကာဇာ၅ေတး ၿဂိဳဟ္သည္ ၀ိသာခါ နကၡတ္အေပၚ စီးနင္းလ်က္ ပံုမွန္အသြားျဖင့္ ေရွ႕တည့္တည့္အျမင္ႏွင့္ ဓနသိဒၼနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္ မည္။ - အနီေရာင္အသီးအပြင့္မ်ား၊ ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ ပုလဲ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ စိန္ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလိမ့္မည္။
- ၀ါဂြမ္း၊ ခ်ည္မွ်င္၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ဆန္စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲေနာက္၊ ပဲတီစိမ္း၊ ႏွမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ဘဂၤါလီပဲ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလိမ့္မည္။


(၃)  စေနၿဂိဳဟ္္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာစေန ၿဂိဳဟ္သည္ ၿဗိစၦာရာသီ ၄ဟူးၿဂိဳဟ္ပိုင္ ေဇ႒နကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ သြားေနၿပီး လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ ဓႏုရာသီ၊ မိန္ရာသီႏွင့္ အသ၀နီနကၡတ္တို႔ကိုထြင္းလိမ့္မည္။
- ပုလဲ၊ ေရထြက္ပစˆည္း၊ စိန္၊ ဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ငါးမ်ိဳးစံု၊ ၀ိုင္အရက္၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ငါးထြက္ကုန္မ်ား၊ ဆား၊ ေရေမႊး၊ ေက်ာက္သံပတÂျမား၊ စိန္ရတနာမ်ား ေစ်း ေကာင္းလိမ့္မည္။
- ေထာပတ္၊ ဆန္စပါး၊ အ၀တ္အထည္၊ တိရစၦာန္မ်ား၊ ဓာတ္သတÂဳမ်ား၊
- ဆား၊ အ၀တ္အထည္၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ အာလူး၊ နႏြင္း၊ ခ်င္း၊ ဘယေဆး သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား၊ ရာဘာ၊ ၾကက္ေပါင္ေစး၊ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ပင္လယ္ထြက္ ကုန္မ်ား၊ မန္က်ည္းသီး၊ ရွယ္ယာမ်ားေစ်းႏႈန္းတက္လိမ့္မည္။
- ႀကံ၊ သံ၊ ေၾကး၀ါ၊ သိုးေမြး၊ သားေရပစˆည္း၊ ဓာတုေဗဒပစˆည္း၊ ကြမ္းရြက္၊ ဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား ေစ်းႏႈန္း တက္လိမ့္မည္။
ေဆး၊ အေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ စက္ပစˆည္းမ်ား၊ ေကာ္ဖီ၊ ေဆးရြက္ေဆးလိပ္၊ ေၾကးနီ၊ ျပဳတ္ဆန္၊ ထန္းလ်က္၊ သတÂဳΩိုင္းမ်ား၊ ဓာတ္ဆီ၊ အက္စစ္မ်ား၊ အရက္ပ်ံ၊ ေျမပဲ၊ ပိုင္ဆံေလွ်ာ္ေစ့၊ သကာ၊ သၾကား၊ တင္လဲ၊ ႏွမ္း၊ အေမႊးအႀကိဳင္ပစˆည္းမ်ား၊ အနက္ေရာင္ပစˆည္းမ်ား၊ ဓာတ္ သတÂဳမ်ား ေစ်းႏႈန္း တက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္သည္ ဓႏုရာသီ အတြင္း သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းသည္။
ဆား၊ အ၀တ္အထည္၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ သစ္ျမစ္မ်ား၊ အာလူး၊ နႏြင္း၊ ခ်င္း၊ သံႏွင့္ အျခားဓာတ္သတÂဳမ်ား၊ ေျပာင္းဆန္၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ၀ါးလံုးမ်ား၊ ၿပိဳင္ျမင္းမ်ား၊ ဘယေဆးသစ္ဥသစ္ဖုမ်ား၊ ေရႏွင့္ဆိုင္ေသာပစˆည္းမ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ဓႏုရာသီ၊ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ပိုင္ မူလ နကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္ေန႔အထိ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ သြားေနၿပီး လက္၀ဲအျမင္ႏွင့္ မကာရရာသီ၊ ကံုရာသီႏွင့္ ေရ၀တီနကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ႀကံ၊ ေရႊ၊ သံ၊ ေၾကးနီ၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ခဲ၊ သြပ္၊ သံျဖဴ၊ သၾကား၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ သားေရ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ထံုးေက်ာက္၊ အိမ္သံုးဆား၊ အုတ္၊ သားေရΩွဴးဖိနပ္မ်ား ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။
လွ်ပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစˆည္းမ်ား၊ ပန္ကာ၊ တယ္လီဖုန္း၊ တယ္လီေဗးရွင္း၊ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ၊ ႏွမ္းဆီ၊ ဘက္ထရီ၊ သိုးေမြး၊ ဆံပင္၊ ပင္လယ္စာ၊ ပိုးခ်ည္တု ေစ်းေကာင္းလိမ့္ မည္။
ေရႏွင့္ ေရထြက္ပစˆည္းမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ပုလဲ၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ ကြမ္းသီး၊ ဆား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ပိုင္ မူလနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းခိုက္ သမအမွန္ ျပန္သြားသည္။ ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔အထိ ပံုမွန္အသြားႏႈန္းျဖင့္ သြားÌ ေရွ႔တည့္တည့္အျမင္ႏွင့္ ပုႏÈဖုသွ်ဳနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ - အဖိုးတန္ေသာေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ၀ါဂြမ္း၊ ခ်ည္မွ်င္၊ အပ္ခ်ည္လံုး၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ႏွမ္း ေစ်း ေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္သည္ နိယထံုက်င့္မည္။ ေရွ႕တည့္တည့္အျမင္ ႏွင့္ ပုႏÈဖုသွ်ဳနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ လက္၀ဲဘက္အျမင္ႏွင့္ မကာရ ရာသီ၊ ကံုရာသီ၊ ေရ၀တီကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။ လက္ယာဘက္အျမင္ႏွင့္ စိၾတနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ ေလွာင္ထားေသာစပါး၊ ေရႊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ၊ တိရစၦာန္ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲ မရွိႏိုင္ပါ။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္သည္ ဓႏုရာသီ ၃အံသာ၊ ၄၂လိတÂာ အေရာက္ မူလနကၡတ္အေပၚတြင္ စီးနင္းလ်က္ ေနာက္ျပန္၀ၾကသြားသည္။ ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔အထိ ဓႏုရာသီ၊ ၉ကိတ္ၿဂိဳဟ္ပိုင္ မူလနကၡတ္အေပၚတြင္စီးနင္းသည္။ လက္ယာဘက္အျမင္ႏွင့္ စိၾတနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္ မည္။၃ဂၤါၿဂိဳဟ္အျမင္ရွိသည္။
လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ ေလွာင္ထားေသာစပါး၊ ေရႊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ၊ တိရစၦာန္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လိမ့္မည္။
ျမင္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ သစ္ျမစ္မ်ား၊ အာလူး၊ နႏြင္း၊ ခ်င္း၊ သံ ႏွင့္ အျခားဓာတ္သတÂဳမ်ား၊ ေျပာင္းဆန္၊ ၀ါးလံုးမ်ား၊ ႀကိမ္ပင္၊ ၿပိဳင္ ျမင္းမ်ား၊ လက္နက္မ်ား၊ ရွယ္ယာမ်ား၊ ရာဘာ၊ ၾကက္ေပါင္ေစး၊ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး အ၀တ္အထည္မ်ား၊ မန္က်ည္း သီး၊ ပင္လယ္ထြက္ကုန္မ်ား ေဆး၀ါး၊ သစ္သီး၀လံ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ၀ါဂြမ္း၊ အျဖဴေရာင္ပစˆည္းမ်ား၊ ဘယေဆးသစ္ဥ သစ္ဖု၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ အသီးအႏွံအေစ့အဆန္မ်ား၊ ဆားေစ်း တက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ေနာက္ျပန္သြားေန ေသာ ေကာဇာ စေနၿဂိဳဟ္သည္ ၿဗိစၦာရာသီ ၄ဟူးၿဂိဳဟ္ပိုင္ ေဇ႒နကၡတ္ေပၚသို႔ ျပန္ေျပာင္း စီးနင္းသည္။ လက္ယာဘက္ အျမင္ႏွင့္ သြာတိနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ဓာတုေဗဒပစˆည္းမ်ား၊ သၾကား၊ ႀကံ၊ သိုးေမြး၊ ကြမ္းရြက္၊ ဆီႏွင့္ ဆီထြက္ သီးႏွံမ်ား၊ သံ၊ ေၾကး၀ါ၊ အေမႊးအႀကိဳင္၊ ႏွမ္း၊ အနက္ေရာင္ပစˆည္းမ်ား၊ ဓာတ္သတÂဳ၊ အဆီမ်ား ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစˆည္း၊ ျမင္း၊ ငရုတ္သီး၊ ဆီ၊ ငွက္မ်ား၊ သားရဲတိရစၦာန္မ်ား၊ ေကာက္ႏွံစပါး၊ ရွိန္းခို ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
ျပဒါး၊ ငရုတ္၊ တင္လဲ၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္သည္ ၿဗိစၦာရာသီ ၂၇အံသာ၊ ၅လိတÂာ အေရာက္ ၄ဟူးၿဂိဳဟ္ပိုင္ ေဇ႒နကၡတ္ေပၚ စီးနင္းေနရာမွ သမအမွန္ျပန္ သြားသည္။ ေရွ႕တည့္တည့္အျမင္ႏွင့္ ဖုသွ်နကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ေဇ႒နကၡတ္ေပၚ စီးနင္းသည္။
- ျပဒါး၊ ပရုတ္၊ တင္လဲ၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ရွိန္းခို ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
- ဂ်ံဳ၊ ဆန္၊ စပါး၊ ဆား၊ ဆီ၊ ႀကံ၊ သစ္၊ ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ ေထာပတ္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဘာလီေစ့ ေစ်းႏႈန္း တက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္သည္ ဓႏုရာသီ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းသည္။ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ပိုင္ မူလနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။ ပံုမွန္အသြားႏႈန္းျဖင့္ သြားေနၿပီး ေရွ႕တည့္တည့္အျမင္ႏွင့္ပုႏÈဖုသွ်ဳနကၡတ္ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ျမင္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ သစ္ျမစ္မ်ား၊ အာလူး၊ နႏြင္း၊ ခ်င္း၊ သံႏွင့္အျခားဓာတ္သတÂဳမ်ား၊ ေျပာင္းဆန္၊ ၀ါးလံုးမ်ား၊ ႀကိမ္ပင္၊ ၿပိဳင္ျမင္းမ်ား၊ လက္နက္ မ်ား၊ ရွယ္ယာမ်ား၊ ရာဘာ၊ ၾကက္ေပါင္ေစး၊ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီးအ၀တ္အထည္မ်ား၊ မန္က်ည္းသီး၊ ပင္လယ္ထြက္ကုန္မ်ား အဖိုးတန္ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ၀ါဂြမ္း၊ ခ်ည္ထည္၊ အပ္ခ်ည္လံုး၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ႏွမ္း၊ ခ်ည္မွ်င္၊ ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္သည္ ဓႏုရာသီ၊ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ပိုင္ မူလနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းခိုက္ အသြားႏႈန္း ျမန္လာသည္။ လက္၀ဲဘက္အျမင္ႏွင့္ မကာရရာသီ၊ ကံုရာသီႏွင့္ ေရ၀တီနကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ႀကံ၊ေရႊ၊ သံ၊ ေၾကးနီ၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ခဲ၊ သြပ္၊ သံျဖဴ၊ သၾကား၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ သားေရ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ထံုးေက်ာက္၊ အိမ္သံုးဆား၊ ေရသြန္းေလာင္းစိုက္ပ်ိဳးရေသာအရာမ်ား၊ အမည္းေရာင္ ဓာတ္သတÂဳျဖစ္ေသာ သံ၊ သားေရရွဴးဖိနပ္မ်ား၊ အုတ္၊ အဂၤေတ ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
ေရထြက္ပစˆည္း၊ သစ္သီးမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ေတာက္ပေသာအရာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္၊ ဘတ္စ္ကား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာမ်ား၊ ဒိုင္နမို၊ လွ်ပ္စစ္အသံုး အေဆာင္ ပစˆည္းမ်ားအားလံုး၊ ပန္ကာ၊ ေရဒီယို၊ တယ္လီဖုန္း၊ တယ္လီေဗးရွင္း၊ ဘက္ထရီ၊ သိုးေမြး၊ ဆံပင္ ၊ ပင္ လယ္စာ၊ ပိုးခ်ည္တု၊ ေရႊႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
ေရႏွင့္ေရထြက္ပစˆည္း၊ ဆား၊ ေက်ာက္မ်က္၊ ပုလဲ၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ ကြမ္းသီး၊ ခရုသင္း၊ ေယာက္သြားခြံ၊ ၾကာပန္း၊ ေရေမႊး၊ ေမႊးႀကိဳင္ေသာပန္းမ်ား ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္သည္ ဓႏုရာသီ ၉ကိတ္ ၿဂိဳဟ္ ပိုင္မူလနကၡတ္ေပၚတြင္ စီးနင္းလ်က္ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ သြားေနမည္ျဖစ္သည္။


(၄)  ရာဟုၿဂိဳဟ္္္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ေကာဇာ၈ ဟုၿဂိဳဟ္ သည္ သိဟ္ရာသီ၊ ၉ကိတ္ၿဂိဳဟ္ပိုင္ မာဃနကၡတ္အေပၚ စီးနင္းသည္။ ေရွ႕တည့္ တည့္အျမင္ႏွင့္ ဘရဏီနကၡတ္၊ လက္ယာအျမင္ျဖင့္ အသလိÛနကၡတ္၊လက္၀ဲအျမင္ျဖင့္ သိဟ္ရာသီ၊မကာရ ရာသီ၊ သရ၀ဏ္နကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
ထန္္းလ်က္၊ အခြံမာသစ္သီး၊ ၾကံသကာ၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ ေရႊဒဂၤါးမ်ား၊ ေကာက္ႀကီးစပါး၊ တိရစၦာန္အေရခြံမ်ား၊ ငΩုတ္ေကာင္း၊ ေရႊထည္ပစˆည္းမ်ား၊ ေၾကး၀ါ၊ ေဆး၀ါး မ်ား၊ သားေရပစˆည္း၊ ဆန္စပါး၊ ကုလားပဲ၊ ထင္းရူးပင္၊ ငရုတ္သီး၊ဗာဒံသီး၊ နႏြင္း၊ လာဗင္ဒါ ေရေမႊး၊ ေမႊးေသာသစ္ဥသစ္ဖု၊ ေရႊ၀ါေရာင္ ပယင္းေရာင္ေက်ာက္မ်ား၊ နာရီ၊ သၾကား ေစ်းတက္ လိမ့္မည္။
သစ္ပင္မ်ား၊ ႀကံ၊ ေရႊ၊ သံ၊ ေၾကးနီ၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ခဲ၊ သြပ္၊ သံျဖဴ၊ သၾကား၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ သားေရ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ထံုးေက်ာက္၊ အိမ္သံုးဆား၊ ေရသြန္းေလာင္း စိုက္ပ်ိဳး ရေသာအရာမ်ား၊ အမည္းေရာင္ဓာတ္သတÂဳျဖစ္ေသာ သံ၊သားေရရွဴးဖိနပ္မ်ား၊ အုတ္၊ အဂၤေတ ေစ်းတက္လိမ့္မည္။
- သၾကား၊ ထန္းလ်က္၊ ခ်ိဳေသာပစˆည္းမ်ား၊ သစ္သီးအေျခာက္မ်ား၊ ကြမ္းသီး ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။အခြံအဖံုးပါေသာအသီးအႏွံအေစ့အဆန္မ်ား၊ ငရုတ္၊ လူး၊ ဆပ္၊ ေျပာင္းဆန္၊ဂ်ံဳ၊ အခြံအေခါက္မ်ား၊ အျမစ္မ်ား၊ အေစ့အဆန္၊ ေဆး၀ါး၊သၾကား၊ ဂ်ံဳ၊ အတုအပပစˆည္းမ်ား၊ ဆန္စပါး၊ တင္လဲေစ်းတက္လိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇာ၈ဟုၿဂိဳဟ္သည္ ကရကဋ္ရာသီ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းသည္။
ႏွံစားသီးႏွံ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ လူး၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ ေဘာ္ေငြ၊ လက္ဖက္၊ လက္ဖက္ ေျခာက္၊ ဓာတ္ဆီ၊ ေကာ္ဖီရည္၊ ရာဘာ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကုန္စိမ္းမ်ား၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ မုန္လာထုပ္၊ မိႈ၊ ဘာလီ၊ ဂ်ံဳ၊ ဆန္စပါး၊ ႀကံပင္၊ ျပဒါး၊လက္ဖက္ရည္၊ အုန္းသီး၊ ၾကက္ဥ၊ ငံုးဥ၊ ႏြားႏို႔၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစˆည္းမ်ား၊ ဆီ၊ အျဖဴေရာင္ပစˆည္းမ်ား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေကာဇာ ရာဟုၿဂိဳဟ္ သည္ ကရကဋ္ရာသီ၊ ၄ဟူးၿဂိဳဟ္ပိုင္ အသလိÛနကၡတ္ေပၚတြင္ စီးနင္းမည္။ ေရွ႕တည့္ တည့္အျမင္ႏွင့္ အႏုရာဓနကၡတ္၊ လက္ယာအျမင္ျဖင့္ ကရကဋ္ရာသီ၊ကံုရာသီ၊ ဓနသိဒၼ နကၡတ္၊ လက္၀ဲအျမင္ျဖင့္ မာဃနကၡတ္တို႔ကို ထြင္းလိမ့္မည္။
အသီးအႏွံအေစ့အဆန္မ်ား၊ ဆန္စပါး၊ ကုလားပဲ၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစˆည္းမ်ား၊ ဓာတ္ဆီ၊ ရာဘာ၊ အျဖဴေရာင္ ပစˆည္းမ်ား၊ ေဘာ္ေငြ၊ ျပဒါး ေစ်းႏႈန္းတက္ေနလိမ့္မည္။
လွ်ပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစˆည္းမ်ား၊ ပန္ကာ၊ တယ္လီဖုန္း၊ တယ္လီေဗးရွင္း၊ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ၊ ႏွမ္းဆီ၊ ဘက္ထရီ၊ သိုးေမြး၊ ဆံပင္၊ ပင္လယ္စာ၊ ပိုးခ်ည္တု ေစ်းေကာင္း လိမ့္မည္။
ေရႏွင့္ ေရထြက္ပစˆည္းမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ပုလဲ၊ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာ၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ ကြမ္းသီး၊ ဆား ေစ်းေကာင္းလိမ့္မည္။
ေရႊ၊ ေဘာ္ေငြ၊ ေက်ာက္မ်က္၊ ပုလဲ၊ စိန္ရတနာမ်ား ေစ်းႏႈန္း အတက္အက် အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သားေရပစˆည္း၊ ဆန္စပါး၊ ေငြေၾကးအသျပာ၊ ကုလားပဲ၊ ႏွမ္း၊ ဂ်ံဳ၊ အခြံမာသစ္သီး၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လိမ့္မည္။
ေဆး၀ါး၊ သၾကားဂ်ံဳ၊ ငရုတ္၊ ဆန္စပါး၊ တင္လဲ၊ အတုအပပစˆည္းမ်ား၊ အသီးအႏွံအေစ့ အဆန္မ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လိမ့္မည္။
သိဟ္ရာသီတြင္ ၈ဟုၿဂိဳဟ္ရပ္တည္စီးနင္းခိုက္ ေနၾကတ္လၾကတ္ ၃ႀကိမ္ျဖစ္ပြား လိမ့္မည္။
ကရကဋ္ရာသီတြင္၈ဟုၿဂိဳဟ္ရပ္တည္စီးနင္းခိုက္ေနၾကတ္၁ႀကိမ္ျဖစ္ပြားလိမ့္ မည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ၁၁ရက္ေန႔တြင္လၾကတ္Ì ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၆ရက္ေန႔တြင္ေနၾကတ္ လိမ့္မည္။ ၾသဂုတ္လ၈ရက္ေန႔တြင္ လၾကတ္Ì ၾသဂုတ္လလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ေနၾကတ္ လိမ့္မည္။ေနၾကတ္လၾကတ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။