၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြက္ကန္ရာသီဖြားမ်ားအတြက္

စက္တင္ဘာလ၁၇ရက္မွေအာက္တိုဘာလ၁၆ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 

အရာရာကိုအေတြးအေခၚÓဏ္ပညာျဖင့္သာ ကိစၥမ်ားကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္မႈရွိတတ္သျဖင့္ ကာယအားကိုအသံုးနည္းၿပီး မလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ အေလ့အက်င့္နည္းျခင္း သေဘာရွိတတ္ပါသည္။ စ႐ိုက္ၾကမ္းသည့္သေဘာမရွိဘဲအေျပာအဆိုယဥ္ေက်းမႈ ညႇင္သာ မႈရွိေနတတ္ပါသည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး

​က်န္း​မာ​ေရး။ ။ က်န္းမာေနတတ္ေသာ္လည္း ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲေသာေရာဂါ ေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သည္းခံမႈျဖင့္ ေရရွည္ကုသရေသာ ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။မရင္းႏွီးမကြၽမ္း၀င္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ေငြေၾကးအရင္းအႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမျပဳလုပ္သင့္ေသးပါ။ ရာထူးျမင့္မားေသာေနရာႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတြင္ လႈပ္ လႈပ္ ရွားရွားလုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ေအာင္ျမင္မႈကိုသိုသိုသိပ္သိပ္ႏွင့္ရရွိလာတတ္ပါသည္။
​ ပ​ညာ​ေရး။ ။ ပညာသင္ယူရာတြင္ အႀကီးအကဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ စကားကိုနားေထာင္မွ သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရလိမ့္မည္။ ၀ီရိယအားစိုက္ထုတ္ရမည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး၊ စီးပြားေရး

ကံေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

ဝတ္​ဆင္​သံုး​စြဲ​ရန္​အ​ေရာင္ - ခရမ္းေရာင္
​ ဝတ္​ဆင္​ရန္​ရ​တ​နာ - ​ နီလာေက်ာက္
​ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕ - ေသာၾကာေန႔ ၆